Klientský portál

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrana, práva
subjektů údajů

Tyto zásady upravují postup při zpracování a ochraně osobních údajů při užívání webových
stránek https://www.ponavia-rezidence.cz a při poskytování osobních údajů za účelem realizace
obchodního vztahu mezi společností PONAVA CENTRUM a.s. a třetími osobami a poskytují
informace o právech subjektů údajů podle Nařízení GDPR určená k uveřejnění a poskytování
subjektům údajů (dále jen „Zásady“).
Informace o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – GDPR)

 

I. Informace o správci osobních údajů

společnost PONAVA CENTRUM a.s.

IČ: 28262662

sídlo: Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5434

kontaktní údaje: Veronika Klinková

e-mail: veronika.klinkova@trikaya.cz

(dále jen „PONAVA CENTRUM“)

PONAVA CENTRUM provádí kompletní developerskou činnost. V souvislosti s prováděním této činnosti může PONAVA CENTRUM také vystupovat jako správce osobních údajů.

Se sdělenými osobními údaji nakládá společnost PONAVA CENTRUM v souladu s těmito Zásadami, s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chrání v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Společnost PONAVA CENTRUM prohlašuje, že přijala veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.

Jako správce osobních údajů Vás v rámci těchto Zásad společnost PONAVA CENTRUM informuje o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů včetně rozsahu Vašich práv jako subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním.

 

II. Účely a rozsah zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Společnost PONAVA CENTRUM zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém jí tyto osobní údaje byly poskytnuty z Vaší strany, nebo ve kterém je shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy.

Jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje, které jste vyplnil (a) v kontaktním formuláři
 • jméno a příjmení, titul
 • e-mail, telefon

Tyto budou společností PONAVA CENTRUM zpracovávány výlučně pro účely vzájemné komunikace související se zprávou, kterou odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře.

Návštěvou webových stránek, na kterých je dostupný kontaktní formulář, pak dochází i ke shromažďování osobních údajů, které internetový prohlížeč standardně automaticky přenáší na server a tyto se dočasně ukládají a slouží pro správnou funkci webových stránek (IP adresa počítače, datum a čas přístupu, název a adresa URL načteného souboru, přístupová síť atp.). S těmito údaji vč. údajů vyplněných v kontaktním formuláři nakládá zprostředkovatel webových stránek (společnost PORTA DESIGN s.r.o.) jako sub-zpracovatel. 

 • Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při jednání před uzavřením příslušné smlouvy (budoucí kupní, kupní smlouvy apod.) nebo při jejím uzavření s PONAVA CENTRUM a.s. a Vámi, jsou zejména:
 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození, rodné číslo
 • bydliště
 • e-mail, telefonní číslo
 • číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu)
 • podobiznu, místo narození (pokud nám po Vašem předchozím souhlasu předáte nebo umožníte provést kopii dokladu totožnosti za účelem identifikace podle zák. č. 253/2008 Sb., zákon proti praní špinavých peněz, a souhlas svým podpisem stvrdíte na kopii dokladu)
 • číslo bankovního účtu

 

Další údaje plynoucí z konkrétního typu smlouvy nebo ze zákona budou společností PONAVA CENTRUM zpracovávány pro účely:

 • provedení opatření k uzavření příslušné smlouvy;
 • plnění povinností z uzavřené smlouvy a poskytování souvisejících služeb;
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících účetnictví a daně;
 • zajištění souvisejících provozních činností;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právních povinností;
 • slnění povinností při správě nemovitostí;
 • plnění povinností z titulu funkce předsedy společenství vlastníků jednotek;
 • archivace prováděné podle platných právních předpisů.

 

 

III. Právní základ pro zpracování osobních údajů, zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je zejména:

 • nezbytnost pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo provedení opatření přijatých před uzavření smlouvy na Vaši žádost;
 • splnění našich zákonných povinností vztahující se na nás jako daňového poplatníka, zejména dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů atd.;
 • oprávněný zájem správce.

V souladu s článkem 6 GDPR je totiž zpracování osobních údajů přípustné:

 • na základě souhlasu subjektu údajů;
 • pro účely splnění či uzavření smlouvy;
 • pro splnění právní povinnosti;
 • pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • pro účely oprávněných zájmů PONAVA CENTRUM či třetí strany, pokud nemá před těmito zájmy přednost zájem subjektu údajů.

V případě odmítnutí subjektu údajů poskytnout PONAVA CENTRUM osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, v rozsahu vyžadovaném právními předpisy a v rozsahu nezbytném pro ochranu oprávněných zájmů PONAVA CENTRUM nemůže PONAVA CENTRUM poskytnout předmětnou službu. Ke zpracování osobních údajů se v těchto případech nevyžaduje zvláštní souhlas. Tento souhlas není vyžadován také v dalších případech, kdy je možné zpracovávat osobní údaje na základě jiného z výše uvedených právních důvodů.

Veškeré osobní údaje poskytnuté PONAVA CENTRUM jsou zpracovávány pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. PONAVA CENTRUM zároveň zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění příslušného účelu, s výjimkou zpracování osobních údajů na základě právního předpisu, které probíhá po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

Osobní údaje získané na základě souhlasu je možné zpracovávat výhradně po dobu platnosti uděleného souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné a je tak možné souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je nutné učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně.

 

 

IV. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost PONAVA CENTRUM. Při své činnosti využívá PONAVA CENTRUM služeb odborných specializovaných subjektů. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, se všemi povinnostmi s tím spojenými, a nakládají s nimi podle pokynů PONAVA CENTRUM. V případě, že jsou osobní údaje předány subjektům, které vystupují v pozici správce osobních údajů, vztahuje se na ně právní rámec ochrany osobních údajů stanovený v GDPR a dalších souvisejících předpisech – tímto je subjektům údajů garantována vysoká úroveň ochrany osobních údajů. K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy při zachování práv subjektů údajů. Sub-zpracovateli při zpracování osobních údajů a kategoriemi příjemců tedy dále jsou:

 • zprostředkovatel webových stránek s kontaktním formulářem;
 • externí účetní firmy a poskytovatelé právních služeb;
 • banky a stavební spořitelny poskytující Vám i nám úvěr;
 • správci objektů vybudovaných developerskou činností;
 • notáři či advokáti provádějící úschovu peněz a listin;
 • dodavatelé Vámi požadovaného nadstandardního provedení a vybavení jednotky nebo domu
 • finanční a katastrální úřady, státní a správní orgány v rámci plnění jejich zákonných povinností.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území České republiky.

 

 

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely, poté budou osobní údaje vymazány. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší, než je uvedeno výše, budeme je vždy zpracovávat jen z důvodů našich oprávněných zájmů nebo z důvodů stanovených právními předpisy a vždy jen po dobu právními předpisy stanovenou.

 

 

VI. Práva subjektu údajů

Společnost PONAVA CENTRUM zpracovává osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s platnými právními předpisy.

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů (předpokladem uplatnění práv subjektu údajů podle nařízení GDPR je náležité prokázání totožnosti subjektu údajů, která umožní potřebnou identifikaci subjektu údajů či jiné oprávněné osoby):

 • právo na poskytnutí informací týkajících se zpracování osobních údajů – za podmínek stanovených v článcích 13 a 14 GDPR
 • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – dle článku 15 GDPR;
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů – dle článku 16 GDPR;
 • právo na omezení zpracování – dle článku 18 GDPR. Omezení znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení, jestliže:
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami právo na výmaz osobních údajů.
 • právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR se vztahuje zejména na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, dále pokud odvoláte udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo údaje byly zpracovány protiprávně.
 • oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování – dle článku 19 GDPR máte právo, aby PONAVA CENTRUM oznámila veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů jednotlivým příjemcům osobních údajů. To neplatí, pokud se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
 • právo na přenositelnost údajů – za podmínek dle článku 20 GDPR. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli např. za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – dle článku 21 GDPR
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111).

 

 

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Vy, jakožto subjekt údajů máte také právo neposkytnout společnosti PONAVA CENTRUM své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje společnost PONAVA CENTRUM subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.

V případě jakéhokoli dotazu či využití svého práva, které je stanovené platnými právními předpisy, uvádí společnost PONAVA CENTRUM následující kontaktní údaje, na které se může subjekt údajů obrátit: Veronika Klinková, veronika.klinkova@trikaya.cz, tel.: 702 142 316.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.12.2021